Politika privatnosti

Obaveštenje i politika privatnosti

 

Politika privatnosti Younify D.O.O. (“mi”, “naša”, “nas”) omogućava razumevanje, obaveštenje i opisuje sve zakonitosti u vezi sa prikupljanjem i obradom ličnih podataka na način koji je u skladu sa aktuelnim Zakonom o zaštiti podataka, uključujući i odredbe Uredbe Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR) u odgovarajućem domenu primene.

 

Younify D.O.O. Vožda Karađorđa 5/14 Niš, ima svojstvo Rukovaoca u smislu člana 4 stav 1 tačka 8) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik, broj 86/18, u daljem tekstu ZZPL), ovim putem obaveštava lica čiji podaci o ličnosti se prikupljaju i obrađuju o svim bitnim aspektima prikupljanja i obrade tih podataka u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Šta je podatak o ličnosti?

 

“Podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

 

Šta podrazumeva obrada podataka o ličnosti?

“Obrada podataka o ličnosti” je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

 

Na šta se sve može odnositi zbirka podataka?

 

“Zbirka podataka” je svaki strukturisani skup podataka o ličnosti koji je dostupan u skladu sa posebnim kriterijumima, bez obzira da li je zbirka centralizovana, decentralizovana ili razvrstana po funkcionalnim ili geografskim osnovama;

 

Šta je profilisanje?

 

“Profilisanje” je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja;

 

Koga podrazumeva “treća strana/ Koja su treća lica”?

 

“Treća strana” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača;

 

 

 

Prilikom prikupljanja i obrade podataka, Rukovalac se pridržava osnovnih načela obrade, koja podrazumevaju da podaci o ličnosti moraju:

 

1) da se obrađuju zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose (“zakonitost, poštenje i transparentnost”). Obrada podataka se vrši isključivo uz adekvatni pravni osnov u skladu sa Zakonom;

2) se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama (“ograničenje u odnosu na svrhu obrade”);

3) biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade (“minimizacija podataka”);

4) biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave (“tačnost”);

5) se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade (“ograničenje čuvanja”);

6) se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera (“integritet i poverljivost”).

 

U ovom obaveštenju i politici privatnosti možete pronaći sve informacije o bitnim aspektima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, koje podrazumevaju:

 

 

 1. Kategorije lica čiji se podaci prikupljaju i na koje se ovo obaveštenje odnosi?
 2. Koji podaci se prikupljaju i u koje svrhe se prikupljaju?
 3. Način na koji se prikupljaju?
 4. Na koji način se podaci čuvaju i koje su mere zaštite?
 5. Pravni osnov prikupljanja podataka.
 6. Rok čuvanja podataka?
 7. Prava lica čiji se podaci obradjuju?
 8. Informacije koje se pružaju kada se podaci o ličnosti ne prikupljaju od lica na koja se odnose.
 9. Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje.
 10. Legitimni interes.
 11. Ko sve ima pristup ličnim podacima?
 12. Iznošenje podataka u zemlje EU.
 13. Deljenje i otkrivanje podataka.
 14. Veze do web lokacija trećih strana .
 15. Ažuriranje obaveštenja.
 16. Posebna i dodatna obaveštenja o obradi podataka o ličnosti.
 17. Dodatne informacije o obradi podataka o ličnosti.

 

 

 1. Kategorije lica čiji se podaci prikupljaju i na koje se ovo obaveštenje odnosi:

 

Rukovalac (Younify D.O.O.; “mi”; “nas”; “naše”) prikuplja i obradjuje podatke o ličnosti od:

 

 1. Kandidata koji konkurišu za posao kod Rukovaoca
 2. Posetilaca web stranice i profila na društvenim mrežama
 3. Poslovnih partnera (Naručioci posla kod Rukovaoca – Klijenti, naši poslovni partneri, naši saradnici, ljudi koje angažujemo za potrebe rada na projektima naših klijenata…)

 

 

 1. Koje podatke prikupljamo i u koje svrhe ih prikupljamo i obradjujemo?

 

Prikupljamo minimalanu količinu podataka samo u meri u kojoj je to neophodno da bi se ostvarila svrha obrade, koja je konkretno odredjena, opravdana i zakonita. Podatke o ličnosti prikupljamo direktno od lica na koja se ti podaci odnose, ili preko njihovih poslodavaca, saugovarača, poslovnih partnera ili, gde je primenljivo, ostalih trećih lica, i to samo u meri koja je neophodna za ostvarivanje konkretne svrhe, i u zavisnosti od kategorije lica na koja se podaci o ličnosti odnose.

U zavisnosti od kategorije lica na koje se podaci odnose i u zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade podataka, možemo prikupljati vaše lične podatke kao što su:

 

 

I Od kandidata za posao: Ukoliko ste kandidat koji se prijavljuje za posao kod nas / Rukovaoca, ili kreirate nalog za prijavu na web stranici Rukovaoca, slanjem biografije i učestvovanjem u procesu selekcije kandidata za posao, mogu se sakupiti i obraditi sledeće vrste vaših ličnih podataka:

 • ime,prezime, adresa, adresa e-pošte i telefonski broj
  • informacije koje se nalaze u CV-u:
  • istorija zapošljavanja i obrazovanja;
  • jezičke sposobnosti i druge veštine u vezi rada, u skladu sa zahtevima konkretnog radnog mesta prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova;
  • jmbg za identifikaciju, ukoliko dodje do sklapanja Ugovora o radu kod Rukaoca
  • datum rođenja;
  • pol;
  • informacije pružene u referencama; i
  • informacije koje se pružaju u vezi sa interesima povodom karijere i druge informacije o kvalifikacijama kandidata za zapošljavanje

-informacije o prijateljima ili drugim ljudima sa kojima biste želeli da stupimo u kontakt zbog otvorene radne pozicije. (Davanjem preporuke Rukovalac uzima u obzir da ste dobili ovlašćenje osobe koju preporučujete za takvu komunikaciju);.

 

U koje svrhe prikupljamo i obradjujemo podatke o kandidatima za posao?

 

 • Zasnivanje radnog odnosa ili druge vrste radnog angažovanja (obrada se vrši radi sklapanja ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili da bi se preduzele odgovarajuće mere procene, provere i identifikacije lica na koja se podaci odnose pre zaključenja ugovora), a odnosi se na kandidate za posao;
 • Procenu podobnosti kandidata za radno angažovanje na otvorenim pozicijama kod Rukovaoca što podrazumeva procenu individualnih performansi i veština i procenu ispunjavanja uslova, kriterijuma i zahteva otvorenog radnog mesta, tj profilisanje.
 • Potencijalnog kontaktiranja kandidata za posao nakon isteka konkretnog konkursa, a odnosi se na kandidate koji samovoljno instistiraju da se njihovi podaci čuvaju i nakon isteka konkretnog konkursa, kada se otvori nova pozicija;
 • Odgovaranje na pitanja i zahteve kandidata mejlovima;
 • Informisanje lica čiji se podaci obrađuju (kandidata) o aktivnostima Rukovaoca, promovisanja aktivnosti Rukovaoca i slanje oglasnih poruka putem različitih dostupnih načina komunikacije (slanje promotivnih mejlova, informisanje putem objava na nalozima Rukovaoca na društvenim mrežama, slanje periodičnih obaveštenja o zapošljavanju.).
 • Poštovanje i primenu važećih zakonskih uslova, relevantnih standarda, ugovornih obaveza i naših politika.

II Od lica koja posećuju web lokacije Rukovaoca: web stranice i profile na društvenim mrežama Rukovaoca:

1) Kontakt informacije i podaci koji se ostavljaju prilikom popunjavanja kontakt forme na web sajtu Rukovaoca (Ime, prezime, e-mail adresa, kontakt telefon);
2) Podaci koji se prikupljaju pomoću “cookies”-a na web stranici Rukovaoca i podaci iz Google Analytics-a (demografski podaci, lokacija, godine starosti >18, pol), s’ tim što na osnovu ovih podataka ne možemo identifikovati konkretno lice već samo u koju grupu u odnosu na tipove podataka vi spadate npr. Stariji od 18 godina, geografsko podneblje u kome se nalazite, ali ne i tačnu lokaciju..
3) Podaci koji su u skladu sa politikom konkretne društvene mreže označeni kao javno dostupni, a takva obrada se vrši na osnovu aktivnosti na nasim stranicama na društvenim mrežama, u skladu sa politikom konkretne društvene mreže.

Svrha prikupljanja podataka od posetilaca web lokacija Rukovaoca je:

 • pružanje rešenja za zapošljavanje i povezivanje ljudi sa mogućim radnim mestima;
 • poboljšanje usluga i uslova u korist naših zaposlenih, klijenata, kandidata i saradnika;
  (legitimni interes Rukovaoca – pogledati tačku 10 ovog Obaveštenja)
 • ako je to zakonom dozvoljeno, slanje promotivnih materijala, i drugim komunikacijama promovisanja aktivnosti Rukovaoca, slanje oglasnih poruka putem različitih dostupnih načina komunikacije (slanje promotivnih mejlova, informisanje putem objava na nalozima društvenih mreža, slanje promotivnih materijala);
 • kada je to dozvoljeno po zakonu da se prosleđuje drugima informisanje o posebnim ili novim uslugama, promocijama, programima, ponudama, i istraživanju tržišta;
 • odgovaranje na pitanja i zahteve lica koja popunjavaju kontakt formu za usluge Rukovaoca ili prijavu za otvorenu poziciju za zapošljavanje kod Rukovaoca
 • upravljanje, procenjivanje i unapređenje našeg poslovanja (uključujući razvoj, poboljšanje, analizu i unapređenje naših usluga, upravljanje našim komunikacijama, izvođenje analitike podataka i obavljanje računovodstva, revizije i drugih unutrašnjih funkcija);

 

 • III Od poslovnih partnera
 • Prikupljamo podatke koji se odnose na pravna lica: Ime firme, adresa, PIB, matični broj firme, fiksni telefon, medjutim ovi podaci ne spadaju u lične podatke. Možemo pribaviti lične informacije kao što su: ime i prezime, pozicija u firmi klijenta, poslovna mejl adresa koja sadrži ime i prezime i kontakt telefon. Ovi podaci su neophodni u cilju komunikacije i osiguravanja da je osoba sa kojom komuniciramo zaista ovlašćena za takvu komunikaciju i korespodenciju u ime našeg poslovnog partnera.
  • Takodje lični podaci neophodni su i prilikom uspostavljanja ugovornog odnosa sa poslovnim partnerom.
  • Još jedan način na koji prikupljamo informacije o vama jeste vaše popunjavanje kontakt formi na našem web sajtu, kada ostavljete svoje lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon, mejl adresa), a opet u cilju našeg odgovora vama na pitanje koje postavite i u cilju obaveštenja o našem radu i uslugama koje pružamo.
 • Vaši podaci mogu biti sakupljeni i samom posetom našeg sajta, pomoću “cookies-a” medjutim imate mogućnost da odaberete koji od vaših podataka će biti sačuvani i onemogućite one za koje ne date saglasnost. Niste u obavezi da date saglasnost za prikupljanje podataka i to ni na koji način neće uticati na kvalitet usluga koje vam pružiamo, što je detaljnije objašnjeno u odeljku Politika korišćenja Kolačića.
 • Svrha prikupljanja podataka od poslovnih partnera je:
 • Sastavljanje Ugovora sa licem na koje se podaci odnose i izvršenje ugovornih obaveza.
 • Izvršenje ugovornih i zakonskih obaveza Rukovaoca
 • Izvršenje posla definisanog ugovorom koji je zaključen sa (klijentom) licem na koje se podaci odnose
 • Kada je to svrsishodno i zakonom opravdano takodje u svrhe informisanje lica na koje se podaci odnose o aktivnostima Rukovaoca, informisanje o novim uslugama
 • Unapredjenje poslovnih odnosa i poboljšanje usluga i uslova izmedju poslovnih partnera i Rukovaoca
 • Legitimni interesi Rukovaoca (videti tačku 10 ovog Obaveštenja)
 1. Na koji način se podaci prikupljaju?
 • Od Kandidata: podatke o ličnosti Rukovalac prikuplja ili direktno od lica čiji se podaci obrađuju ili preko njihovih poslodavaca, saugovarača, poslovnih partnera, podatke koje na svojim društvenim profilima lica javno objave da traže posao, samoinicijativno javno otkrivajući svoje lične podatke na društvenim i poslovnim mrežama, lica koja se prijavljuju za poziciju kod Rukovaoca slanjem biografije na mejl ili kreiranjem naloga za prijavu na web sajtu Rukovaoca ili gde je primenljivo, od ostalih trećih lica (na primer internet stranice Infostud-HR Lab, u odnosu na podatke o ličnosti kandidata za posao). Kada ne pribavlja podatke direktno od lica na koje se podaci odnose, Rukovalac se prethodno informiše o tome da li je lice koje ustupa podatke ovlašćeno da te podatke prosledi Rukovaocu.
 • Od posetilaca web lokacija: Rukovalac podatke o ličnosti prikuplja samo direktno od lica čiji se podaci obrađuju (pomoću kontakt formi koje lica čiji se podaci prikupljaju, popunjavaju na web stranici Rukovaoca). Gde je primenljivo, podaci koji nisu lični jer se na osnovu njih ne može identifikovati konkretno lice, već samo grupacija u koji lice spada, prikupljaju se od ostalih trećih lica (na primer pomoću Google Analytics-a i Google Adwords-a, usluge pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD), pomoću tehnologije korišćenja Kolačića, a koji se pohranjuju na uređaj posetilaca, sve radi kvalitativne analize korišćenja same internet stranice. Više informacija u Politici privatnosti kompanije Google, koja je dostupna putem sledećeg linka: goo.gl/f1oVC8.
 • Podaci o ličnosti se prikupljaju se pomoću kontakt formi koje lica čiji se podaci prikupljaju, popunjavaju na web stranici Rukovaoca.
 • Rukovalac, putem svoje internet stranice obrađuje i koristi tzv. Kolačiće (Cookies). 
Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca web stranice Rukovaoca) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici. 
Kolačići uobičajeno ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika. U slučaju da identifikuju korisnika, Kolačići predstavljaju podatke o ličnosti, te stoga se na njih primenjuju sve tačke ovog Obaveštenja o privatnosti Rukovaoca koje uređuje obradu podataka o ličnosti. 
Shodno članu 126 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama korišćenje Kolačića je dozvoljeno, pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije. 
Više o politici korišćenja Kolačića na našem sajtu, kao i o mogućnost odbijanja korišćenja istih možete naći u odeljku Politika korišćenja Kolačića.
 • Od poslovnih partnera: Podatke o ličnosti Rukovalac prikuplja ili direktno od lica čiji se podaci obrađuju ili preko njihovih, poslodavaca, saugovarača ili putem kolačića ili kontakt formi na websajtu koje klijenti sami popunjavaju.
 1. Na koji način su podaci zaštićeni?

Podatke o ličnosti Rukovalac čuva u svojim internim elektronskim i materijalnim evidencijama (bazama podataka) nad kojim primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL-a, uključujući i:

-kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni podaci, što naročito podrazumeva da je server na kom su pohranjeni podaci zaštićen okvirom – rack, koji se nalazi pod ključem koji poseduju samo ovlašćena lica; sistemi na kojima su pohranjeni podaci su u prostorijama koje su obezbedjene alarmnim sistemom koji omogućava pristup samo zaposlenim licima koja poznaju lozinku za deaktivaciju alarmnog sistema

– kontrolu dostupnosti podacima: računarski sistemi na kojima se nalaze podaci osigurani su sistemom lozinki te je elektronski pristup moguć samo, za to, ovlašćenim licima, i samo uz poznavanje lozinke koja poštuje važeće preporuke koje se tiču formiranja lozinke (kombinacija malih i velikih slova, znakova, odgovarajuće dužine itd.).

-kontrolu pristupa podacima, fizički i elektronski pristup imaju samo za to ovlašćena lica, samo ona lica čiji poslovi zahtevaju pristup evidencijama.

-kontrolu unosa podataka, koja podrazumeva da samo za to ovlašćeno lice prikuplja podatke o ličnosti i pohranjuje ih u evidenciju;

-kontrolu prenosa podataka, koja podrazumeva da se prenos bilo kom za to ovlašćenom licu vrši isključivo uobičajenim zaštićenim vidovima komunikacije;

-ostale mere informacione bezbednosti, u skladu sa najboljom praksom;

-sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

 1. Pravni osnov prikupljanja podataka:

Rukovalac obradu podataka o ličnosti, u zavisnosti od kategorije lica na koja se podaci odnose, vrši na osnovu:

 • informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 15 ZZPL. U slučaju obrade na osnovu informisanog pristanka, lice čiji se podaci obrađuju je ovlašćeno da taj pristanak u svakom trenutku opozove, opoziv povlači za sobom prestanak svake dalje obrade, s tim da ne utiče na obradu koja je do tada vršena.
 • radi ispunjenja zakonskih obaveza Rukovodioca, koje uređuju evidencije u oblasti rada, kao i zakonima 
koji uređuju socijalnu i zdravstvenu zaštitu, a takva obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca u smislu člana 12 stav 1 tačka 3) ZZPL;
 • radi ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, (u smislu člana 12 stav 1 tačka 6 ZZPL), sve u zavisnosti od kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju, kao i od svrhe obrade 
podataka o ličnosti.
 • radi ostvarenja i ispunjenja ugovornih obaveza sa licem koje je naručilac posla. Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;
 1. Rok čuvanja podataka
 • U zavisnosti od kategorije podataka o ličnosti koji se obradjuju podaci se čuvaju u periodu u kojem je neophodno da se izvrši konkretna svrha 
ili dok postoji legitimni interes za njihovu obradu (pogledati tačku 10, ovog Obaveštenja na šta se sve legitimni interes može odnositi), ili do momenta opoziva informisanog pristanka, u smislu člana 15 stav 3 ZZPL koji označava i automatski prestanak dalje obrade podataka o ličnosti .
 • Podatke čuvamo minimalno tj samo onoliko dugo koliko je neophodno da bi se ostvarila konkretna svrha i čuvaju se samo podaci koji su neophodni kako bi se opravdana svrha ostvarila, svi ostali podaci o ličnosti se brišu odmah nakon ispunjenja konkretne svrhe .

– Podaci o kandidatima koji nisu prošli proces selekcije, brišu se po završetku konkretnog procesa regrutacije, sem ukoliko kandidat nije svojevoljno naglasio da želi da sačuvamo njegov Cv za naredne otvorene pozicije čiji uslovi odgovaraju njegovim kvalifikacijama.

– Osnovni kontakt podaci o klijentima čuvaju se 10 godina od poslednjeg kontakta sa istim, zbog potencijalne mogućnosti ponovne saradnje, mogućeg kontakta u slučaju davanja usluga za koje je klijent zainteresovan, mogućih ispravki, usavršavanja i unapredjenja poslovanja, istraživanja potražnje i tržišta, povratnih informacija o uslugama, mogućih preporuka i marketinga onda kada je to zakonom dozvoljeno i kada poslovni partner da saglasnost za ovu obradu, dok se ostali podaci o ličnosti dostavljeni od strane klijenata brišu odmah nakon raskida saradnje sa istim.

 1. Prava lica čiji podaci se prikupljaju i obradjuju

Prava lica na koja se podaci odnose:

 • pravo da zahteva informacije o obradi (čl. 23 i 24 ZZPL);
 • pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade (član 26 ZZPL);
 • pravo da zatraži ispravku, dopunu ili brisanje podataka o ličnosti, kao i ograničavanje obrade (čl. 
29,30,31 i 33 ZZPL);
 • pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL);
 • pravo da prigovori obradi (čl. 37-39 ZZPL);
 • pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje (član 38 ZZPL);
 • pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica (član 53 ZZPL);
 • pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs(član 82 ZZPL);
 • pravo na sudsku zaštitu ako smatra da su mu/joj povređena prava iz ZZPL (član 84 ZZPL);
 • druga prava garantovana važećim ZZPL.

Rukovalac je dužan da licu na koje se podaci odnose odgovori na upit i pruži informacije o postupanju podacima o ličnosti i to bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ukoliko je neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje rukovalac će obavesti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

 

Ako je zahtev lica na koje se podaci odnose očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, rukovalac može da:

1) naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu;

2) odbije da postupi po zahtevu.

 1. Informacije koje se pružaju kada se podaci o ličnosti ne prikupljaju od lica na koja se odnose.

Kada Rukovalac prikuplja podatke od trećih lica (na primer internet stranice Infostud u odnosu na podatke o ličnosti kandidata za posao ili u slučaju kada kandidati daju preporuke o trećim licima sa kojima bi želeli da stupimo u kontakt) tj. kada ne pribavlja podatke direktno od lica na koja se podaci odnose, Rukovalac se prethodno informiše o tome da li je lice koje ustupa podatke ovlašćeno da te podatke prosledi Rukovaocu. Rukovalac će se postarati da u svakom slučaju treća lica budu obaveštena o svojim pravima i svim važnim aspektima, u skladu sa članom 24 ZZPL.

 1. Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje

U pojedinim slučajevima na lica čiji se podaci prikupljaju i obradjuju može se doneti odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, a to su slučajevi kada je ovakva odluka:

 

1) neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca;

2) zasnovana na zakonu, ako su tim zakonom propisane odgovarajuće mere zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose;

3) zasnovana na izričitom pristanku lica na koje se podaci odnose

Kod nas automatizovano donošenje odluka i profilisanje se vrši isključivo u odredjenim i zakonski opravdanim situacijama, sa podacima koji se odnose na zaposlene i kandidate za posao, i to zbog:

 • Zasnivanja radnog odnosa ili druge vrste radnog angažovanja (obrada se vrši radi sklapanja ugovora sa licem na koje se podaci odnose ili da bi se preduzele mera na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora), a odnosi se na kandidate za posao do isteka konkretnog konkursa;
 • Procene podobnosti kandidata za radno angažovanje na otvorenim pozicijama kod Rukovaoca što podrazumeva procenu individualnih performansi i veština i procenu ispunjavanja uslova, kriterijuma i zahteva otvorenog radnog mesta.
 • Ostvarivanja prava iz radnog odnosa i van radnog odnosa, odnosno inspekcijski nadzor.
 • Ispunjenja zakonskih obaveza (obrada se vrši radi ispunjenja obaveza propisanih zakonima koji uređuju evidencije u oblasti rada, kao i socijalno i zdravstveno osiguranje), a odnosi se na Zaposlene;
 1. Legitimni interes Rukovaoca

Rukovalac podataka može obrađivati lične podatke za određene zakonite poslovne svrhe, što obuhvata i neke od sledećih:

 • otkrivanje i sprečavanje mogućih prevara;
  • poboljšanje usluga i uslova koje pružamo u korist naših klijenata, kandidata, zaposlenih lica i saradnika;
  • kako bismo bolje razumeli i unapredili vašu interakciju sa našim web stranicama;
  • za potrebe marketinga kada je to neophodno;
  • da proverimo efikasnost sopstvenih promotivnih kampanja i reklama;
  • unapredjenje poslovanja potencijalnih klijenata;
  • kako bismo odgovorili na sva pitanja koja nam postavljate prilikom informisanja o našem radu, uslugama i zaposlenju kod nas;
  • da utvdimo ciljne grupe koje imaju interesovanje za naše usluge i pružimo sve neophodne informacije;
  • da kontaktiramo zainteresovane kandidate za posao kada se otvori pozicija koja odgovara navedenim interesovanjima i kvalifikacijama;
  • da poboljšamo naš način poslovanja i informišemo o svim važnim aspektima našeg rada;
  • da vam šaljemo e-poštom informacije koje su u skladu sa vašim interesima;
  • da komuniciramo sa vama i vašim predstavnicima u cilju izvršenja dogovorenog posla.

Prilikom prikupljanja i obrade vaših podataka koristimo princip minimizacije istih gde prikupljamo samo podatke koji su neophodni za odredjene svrhe, pa tako prikupljajući podatke posetilaca našeg websajta dobijemo podatak samo u kojoj se starosnoj grupi vi nalazite ali ne i koliko tačno godina imate, iz kog geografskog regiona pristupate, ali ne i vaše tačno mesto prebivališta.

Prilikom prikupljanja vaših podataka, staraćemo se da su vasa prava obezbedjena, a podaci osigurani. Imate prava da ne date saglasnost ili da zahtevate opoziv pristanka ili dalje obrade i ukoliko se odlučite na to, kontaktirajte dole navedenu osobu, svakako imajte na umu da će nam to onemogućiti ili bar ograničiti sposobnost da izvršavamo i pružamo usluge u vašu korist, a za koje ste predhodno dali pismeni pristanak za obradu ili omogućili obradu podataka bez pristanka u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

 1. Ko sve ima pristup ličnim podacima?
 • zaposleni i na drugi način angažovana lica kod Rukovaoca, koji su sa Rukovaocem sklopili ugovor kojim se osigurava čuvanje svih podataka o ličnosti kao strogo poverljiva poslovna tajna.
 • Poslovni saradnici ili druge organizacije čije uključivanje je neophodno u cilju ispunjenja zakonskih obaveza Rukovaoca, ispunjenja obaveza iz radnog odnosa, izvršenja naručenog posla Rukovaocu od strane klijenta. Sva lica koja imaju pristup ličnim podacima su ovlašćena za to i oni su takodje sa Rukovaocem sklopili ugovor kojim se osigurava čuvanje svih važnih podataka sa kojima se susreću pri radu kao strogo poverljiva poslovna tajna. Čuvanje i obrada podataka se od strane svih lica kod Rukovaoca vrši u skladu sa svim propisima važećeg zzpl-a.
 • Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.
 1.  Iznošenje podataka u zemlje EU

Iznošenje podataka u zemlje EU/Evropskog ekonomskog prostora se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa važećim zakonom. Te zemlje ne moraju imati iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste prvobitno dali lične podatke. Zemlje u koje možemo preneti lične podatke koje sakupljamo o vama mogu biti:

 1. U okviru Evropske unije
  2. Izvan Evropske unije
 • U okviru EU obezbedjen je primereni nivo zaštite u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti, tj podaci su zaštićeni i obrada se vrši onako kako je opisano u ovom Obaveštenju o privatnosti i takvi transferi će biti u skladu sa važećim Zakonom.
 • Kada prenosimo lične podatke iz Evropske unije u zemlje ili međunarodne organizacije koje se nalaze izvan EU prenos se vrši na osnovu:
 • Odluke o adekvatnosti od strane Evropske komisije;
  • u odsustvu odluke o adekvatnosti drugog zakonski dozvoljenog osnova (a) pravno obavezujući i izvršni instrument između javnih organa ili tela; (b) obavezujućih korporativnih pravila (u skladu sa članom 47 GDPR); (c)standardne klauzule o zaštiti podataka (ranije nazvane Model klauzule) koju je usvojila Komisija. Standardna klauzula postavlja obaveze za izvoznika i uvoznika ličnih podataka kako bi se osiguralo da će prenos omogućiti zaštitu prava subjekata podataka. Evropska komisija je definisala standardne klauzule koje treba koristiti prilkom prenosa ličnih podataka izvan EU/EEA i njihov sadržaj se ne sme menjati.
 • Uz prethodno obaveštenje lokalnog državnog organa za zaštitu podataka o ličnosti
 1. Deljenje i otkrivanje vaših podataka

Vaši podaci koje prikupljamo, neće se deliti, prodavati ili otkrivati izvan Younify D.O.O. bez vašeg odobrenja. Medjutim to ne uključuje treća lica koja nam omogućavaju bezbedno čuvanje podataka na serverima, zatim ona koja pomažu u poboljšanju našeg poslovanja, servisiranju i održavanju naših sistema i pružanju bolje usluge vama i boljeg iskustva na našim web lokacijama, s’ tim da su sve strane obavezne da sve podatke čuvaju kao strogo poverljivu poslovnu tajnu. Vaši podaci mogu biti objavljeni u skladu sa Zakonom, u cilju zaštite vaših ili tudjih prava, kao i naše imovine i bezbednosti.

 1. Veze do web lokacija trećih strana

Ukoliko se na našim web lokacijama nadju linkovi do web lokacija ili usluga trećih strana koje nisu u našem vlasništvu ili pod kontrolom Younify, Rukovalac nema nikakvu kontrolu nad ovakvim sadržajem, politikama privatnosti ili praksama bilo koje web stranice ili usluga treće strane i ne preuzima zbog toga odgovornost za njih. Ovim potvrdjujete da ćete pročitati uslove, odredbe i smernice o politici privatnosti web lokacija ili usluga koje pruža bilo koja od trećih strana na koju naidjete na našim web lokacijama, kao i da Younify neće biti odgovoran, direktno ili indirektno za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan sa upotrebom ili oslanjanjem na takav sadržaj, link, web lokacije ili usluge.

 1. Ažuriranje obaveštenja:

Vremenom će možda doći do potrebe da izmenimo u neophodnoj meri ovu Politiku o privatnosti i kolačićima, zbog čega vas molimo da uvremenjeno čitate i proveravate istu kako biste bili informisani o izmenama.

 

 1. Posebna i dodatna obaveštenja o obradi podataka o ličnosti

Polazeći od specifičnosti svrhe koju bi prikupljanje i obrada podataka trebalo da ostvari i u odnosu na pravni osnov, Rukovalac će, po potrebi, u odnosu na takve obrade, prethodno obavestiti lica na koja se podaci odnose o svim njenim specifičnostima (Posebno obaveštenje). Na takvu obradu će se primenjivati ovo Obaveštenje i Posebno obaveštenje, ukoliko za njim postoji potreba. Takodje ukoliko dodje do odredjenih promena u zakonu ili našem radu, ovo Obaveštenje će se ažurirati, kako bi bilo u skladu sa radom Rukovaoca i važećim zakonom.

 1. Dodatne informacije o obradi podataka o ličnosti

Sva dodatna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, uključujući tu i način ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju, mogu se uputiti na e-mejl adresu: jelena.ilic@younify.nl. i/ili adresu Vožda Karadjordja 5/14, 18 000 Niš. Rukovalac će na svaki upit odgovoriti u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od samog upita, ali ne kasnije od 30 radnih dana od dana urednog prijema upita. Rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje rukovalac je dužan da obavesti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

 

Korišćenjem naše veb stranice i naših usluga potvrdjujete da ste saglasni sa trenutnom verzijom Politike privatnosti. Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku ažuriramo Politiku privatnosti, kako bismo je uskladili sa aktuelnim načinom rada, te vas podstičemo da uvremenjeno posećujete i pročitate istu kako biste bili informisani o izmenama.